Voorwaarden voor het gebruik van de website "docs.immoweb.be".

 

1. Toepassingsbereik - Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) regelen uitsluitend het gebruik van de docs.immoweb.be website, met inbegrip van alle elementen, componenten en inhoud ervan (hierna gezamenlijk aangeduid als het "Immoweb Docs Platform").

De exploitant van het Immoweb Docs Platform is de naamloze vennootschap IMMOWEB (hierna "Immoweb" genoemd), met maatschappelijke zetel in België, Generaal Dumonceaulaan 56/1, 1190 Brussel (BCE nr. 429.223.61).

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of deze nu een natuurlijke persoon ofeen juridische entiteit is, al dan niet geregistreerd op het Immoweb Docs Platform en die het Immoweb Docs Platform gebruikt. Voor de toepassing van de Gebruiksvoorwaarden moet het begrip "gebruik" ruim worden opgevat en omvat het met name de eenvoudige raadpleging van het Immoweb Docs-platform.

Het gebruik van het Immoweb Docs Platform impliceert de volledige en volledige aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Immoweb Docs Platform en sluiten alle andere gebruiksvoorwaarden uit en vervangen deze.

 

2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden - Bijzondere voorwaarden

Het staat Immoweb vrij om het Immoweb Docs-platform en/of de Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande of latere kennisgeving aan de Gebruikers te wijzigen. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen.

In aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden kan het gebruik van bepaalde diensten die door Immoweb via het Immoweb Docs Platform worden geleverd, onderworpen zijn aan de aanvaarding van en naleving door gebruikers van dergelijke diensten met specifieke regels en/of voorwaarden. Deze zullen worden beschouwd als een integraal onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden.

 

3. Beschrijving van de dienst die door het Immoweb Docs Platform
wordt aangeboden

Het Immoweb Docs Platform laat de Gebruiker toe om automatisch, op basis van de gegevens die hij codeert, een woonhuurovereenkomst te creëren die wordt toegewezen aan de hoofdverblijfplaats van de huurder en zijn familie, met uitsluiting van enige beroepsactiviteit, voor de huur van een woning die zich in België bevindt, ongeacht of deze zich in het Brussels, Vlaams of Waals gewest bevindt (hierna "Huurovereenkomst" genoemd) en, indien nodig, om deze Huurovereenkomst te delen met de huurder(s) van het gehuurde goed.

Het Immoweb Docs Platform stelt Gebruikers ook in staat om de op het Immoweb Docs Platform gecreëerde Huurovereenkomst elektronisch te ondertekenen via de elektronische handtekeningsdiensten van Connective NV (ECB-nr. BE0467.046.486).

Tot slot stelt het Immoweb Docs Platform gebruikers in staat om de huurovereenkomst door te sturen naar de online applicatie Myrent van de FOD Financiën, zodat deze kan worden geregistreerd.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Huurovereenkomst, de inhoud, wettigheid en naleving van de situatie en behoeften van de partijen bij de Huurovereenkomst. De diensten die door het Immoweb Docs Platform worden aangeboden, vormen geen juridisch advies, raad of raadpleging. Immoweb controleert niet de wettelijkheid van de huurovereenkomst die door de Gebruiker via Immoweb Docs werd gecreëerd, maar verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud van het voorgestelde huurovereenkomstmodel voor de totstandkoming van de huurovereenkomst in overeenstemming is met de wetgeving die van toepassing is in het Brussels, Waals of Vlaams Gewest. Fouten en/of onvolkomenheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit worden uitgesloten en Immoweb geeft hiervoor dan ook geen enkele garantie.

Immoweb kan evenmin de authenticiteit van de handtekeningen of de identiteit van de personen die de Huurovereenkomst ondertekenen garanderen, ongeacht of zij al dan niet Gebruikers zijn van het Immoweb Docs Platform, of de mogelijkheid van deze personen om de Huurovereenkomst te ondertekenen. De door Connective NV geleverde diensten voor elektronische handtekeningen maken het mogelijk elektronische handtekeningen te maken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar maken het niet mogelijk de identiteit van de ondertekenaars of hun bevoegdheid en bekwaamheid om de huurovereenkomst te ondertekenen, te verifiëren. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Immoweb geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de wettigheid en authenticiteit van de handtekeningen.

Immoweb kan ten slotte de registratie van de huurovereenkomst door de MyRent-toepassing van de FOD Financiën niet garanderen, maar verbindt zich er enkel toe de Gebruiker te informeren of de huurovereenkomst al dan niet geregistreerd werd door de MyRent-toepassing.

 

4. Andere documenten voorgesteld door het Immoweb Docs Platform

In het geval dat het Immoweb Docs Platform de Gebruiker toestaat om uit de gegevens die het codeert automatisch andere documenten dan de in punt 3 genoemde Huurovereenkomst te creëren, zijn deze Gebruiksvoorwaarden ook volledig van toepassing op dit andere document en dient in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden het woord "Huurovereenkomst" en "Huurovereenkomst" te worden vervangen door de titel van dit andere document.

 

5. Gebruik van het Immoweb Docs Platform

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Immoweb Docs Platform met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, in overeenstemming met het doel ervan en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande en met inachtneming van de rechten van de gebruiker die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, is het uitdrukkelijk verboden:

 • om op welke wijze dan ook de toegang tot het Immoweb Docs Platform voor Gebruikers, Immoweb of Immoweb's serviceproviders en werknemers te belemmeren;
 • om het Immoweb Docs Platform geheel of gedeeltelijk af te drukken, te kopiëren of te downloaden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen, opzettelijk of onopzettelijk;
 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van anderen;
 • het verzamelen, opslaan of exploiteren, op welke wijze dan ook, van persoonsgegevens met betrekking tot een andere Gebruiker, met uitzondering van een natuurlijke persoon die betrokken is bij een Huurovereenkomst die de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de publicatie en opslag van zijn of haar gegevens op het Immoweb Docs Platform (zie artikel 11);
 • om het Immoweb Docs Platform op enigerlei wijze aan te passen en om gewijzigde versies van het Immoweb Docs Platform te gebruiken, in het bijzonder (zonder dat deze lijst volledig is) om ongeautoriseerde toegang tot het Immoweb Docs Platform te verkrijgen;
 • om toegang te krijgen tot het Immoweb Docs Platform op een andere manier dan via de door Immoweb geleverde interface.

 

6. Inschrijving op het Immoweb Docs Platform

formulier in te vullen met zijn persoonlijke gegevens. Deze registratie, met inachtneming van ons privacybeleid beschikbaar via de volgende link

https://www.immoweb.be/nl/Pages/Page.cfm?Page=LegalNotices.Privacy.htm&mycurrent_section=Global&, geeft de gebruiker toegang tot de volgende diensten:

 • de totstandkoming van een huurovereenkomst;
 • de mogelijkheid om de huurovereenkomst die tot stand is gekomen, te delen met een of meer derden;
 • de mogelijkheid om de gecreëerde huurovereenkomst elektronisch te ondertekenen;
 • de mogelijkheid om de gemaakte huurovereenkomst op te slaan, te wijzigen en te beheren;
 • de mogelijkheid om meldingen per e-mail of telefoon te ontvangen;
 • de mogelijkheid om de huurovereenkomst te registreren via de MyRent-toepassing van de FOD Financiën.

Het wachtwoord waarmee de gebruiker zich kan identificeren om van deze diensten gebruik te kunnen maken is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en verbindt zich ertoe het niet aan derden bekend te maken.

De gebruiker is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn toegangscode worden uitgevoerd..

 

7. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het gebruik van het Immoweb Docs Platform vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, ook ten opzichte van derden, ongeacht of zij al dan niet ook Gebruikers zijn.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle informatie die hij codeert en de bestanden die hij uploadt op het Immoweb Docs Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie die hij codeert en de bestanden die hij uploadt wanneer hij zich registreert op het Immoweb Docs Platform of tijdens het proces van het maken van een Huurovereenkomst.

Alle onjuiste, onvolledige of ontoereikende informatie die door de Gebruiker op het Immoweb Docs Platform wordt gecodeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen van een Huurovereenkomst, en de gevolgen daarvan voor derden of andere Gebruikers, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij of zij als enige verantwoordelijk is ten opzichte van een persoon, met inbegrip van de personen die hij of zij op enigerlei wijze vertegenwoordigt, voor enige inhoud of gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, die hij of zij op het Immoweb Docs Platform invoert na registratie op het Immoweb Docs Platform of bij de creatie, publicatie of het delen van een Huurovereenkomst via het Immoweb Docs Platform.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de tot stand gekomen Huurovereenkomst, de wettigheid ervan en de naleving van de situatie en de behoeften van de partijen bij de Huurovereenkomst. Zij is ook verantwoordelijk voor de aanvaarding van de huurovereenkomst door de huurder(s) en de wettigheid van haar instemming(en) en capaciteit(en) om een dergelijke instemming te geven en de gecreëerde huurovereenkomst aan te gaan..

 

8. De aansprakelijkheid van Immoweb

Immoweb is alleen aansprakelijk voor haar fraude of grove nalatigheid, maar is niet aansprakelijk voor de fraude of grove nalatigheid van haar partners. Immoweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker en/of derden kunnen lijden wanneer de Gebruiker gebruik maakt van het Immoweb Doc Platform, de sites waarnaar wordt gelinkt en/of de inhoud die hem ter beschikking wordt gesteld.

Immoweb stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud die op het Immoweb Docs Platform wordt aangeboden, met inbegrip van de huuroveereenkomstmodel die aan de Gebruiker wordt voorgesteld voor het opstellen van de Huurovereenkomst, nauwkeurig en actueel is. Immoweb kan echter niet garanderen dat de aangeboden inhoud altijd up-to-date is en geeft hiervoor geen garantie.

Immoweb is niet verantwoordelijk voor de door de Gebruiker gecreëerde Huurovereenkomst en de relaties tussen de partijen bij deze Huurovereenkomst.

Immoweb is ook niet verantwoordelijk voor de registratie van de huurovereenkomst door de MyRent-toepassing van de FOD Financiën.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande en hoewel Immoweb zich ertoe verbindt alles in het werk te stellen om dit te doen, kan zij de gebruikers van het Immoweb Docs Platform niet garanderen tegen de risico's van besmetting door virussen en andere risico's die in het algemeen verband houden met het gebruik van het internet en wijst zij derhalve elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het Immoweb Docs Platform. In het bijzonder wijst Immoweb alle verantwoordelijkheid af voor enige directe of indirecte schade, bewezen of vermeend, veroorzaakt door fouten of weglatingen van welke aard dan ook in de inhoud van het Immoweb Docs Platform, alsmede door enige wijziging, opschorting of onderbreking van het Immoweb Docs Platform.

 

9. Beperking van de toegang tot het Immoweb Docs Platform

Immoweb behoudt zich het eenzijdige recht voor om de toegang tot het gehele of een deel van het Immoweb Docs Platform te verbieden aan een natuurlijke of rechtspersoon:

 • die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden;
 • die de persoonsgegevens, waartoe zij via het Immoweb Docs Platform toegang heeft, zou gebruiken om betaalde producten of diensten aan te bieden of om ongevraagde berichten naar de e-mailboxen van andere internetgebruikers te sturen ("spamming"), voor enig ander commercieel doel of op enige andere ongeoorloofde wijze;
 • die gebruik zou maken van de door Immoweb aangeboden diensten zonder de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten te respecteren;
 • dat op enigerlei wijze de reputatie van Immoweb, het Immoweb Docs Platform, zou schaden;
 • die inbreuk zouden maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • die de site zou gebruiken voor illegale doeleinden.

Immoweb behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen deze zelfde personen.

 

10. Opschorting en onderbreking van de toegang tot het Immoweb Docs

Hoewel Immoweb ervoor zorgt dat het Immoweb Docs Platform 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is voor de Gebruiker, behoudt Immoweb zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Immoweb Docs Platform tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken om technische of andere redenen, alsook om haar diensten te beëindigen, zonder aansprakelijk te worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor u of een derde partij.

Immoweb zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat het Immoweb Docs Platform en de bestanden die erop gedownload kunnen worden vrij zijn van fouten (bugs), virussen, trojans, spyware en andere kwaadaardige of ongeautoriseerde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze er zich kunnen bevinden. Immoweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voor de Gebruiker kan ontstaan. Immoweb raadt de gebruiker ten zeerste aan om firewalls, anti-virussoftware en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn apparaat te installeren.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

Het Immoweb Docs Platform, met inbegrip van informatie, foto's, video's, logo's, tekeningen, handelsmerken, opmaak, modellen, slogans, en in het algemeen elk element dat op het Immoweb Docs Platform wordt gepresenteerd of gebruikt, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, enz.) die in handen zijn van Immoweb en/of haar leveranciers, professionele leden, adverteerders en partners.

Tenzij Immoweb haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, mag de Gebruiker van het Immoweb Docs-Platform in geen geval:

 • het Immoweb Docs Platform of enig ander element dat op het Immoweb Docs Platform wordt gepresenteerd, wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren, geheel of gedeeltelijk;
 • een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage terug te draaien of op enige andere wijze te proberen de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op enige wijze een element van het Immoweb Docs-platform over te dragen;
 • een derde partij machtigen om een van de bovengenoemde verboden handelingen uit te voeren;
 • in het algemeen, om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op voornoemde intellectuele eigendomsrechten van Immoweb en haar dienstverleners, adverteerders en partners;
 • om een hypertekstlink naar of van het Immoweb Docs Platform te maken.

Immoweb kan niet alle inhoud controleren die door de Site wordt doorgegeven en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door gebruikers in strijd met de intellectuele eigendomsrechten wordt geplaatst.

Immoweb verleent de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, op elk moment zonder reden, om toegang te krijgen tot de inhoud van het Immoweb Docs Platform, deze weer te geven en te downloaden met als enig doel de inhoud op een enkele computer te bekijken. De Gebruiker mag ook een kopie afdrukken van de inhoud die op het Immoweb Docs Platform is geplaatst, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij of zij de inhoud van het Immoweb Docs Platform op geen enkele wijze wijzigt en dat hij of zij alle verwijzingen naar het auteurschap en de oorsprong van het Immoweb Docs Platform behoudt. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor privé-gebruik en voor het kopiëren voor privé-gebruik in de zin van de Auteurswet.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van het geheel of een van de beschermde elementen van het Immoweb Docs Platform, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Immoweb.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van het Immoweb Docs Platform is strikt verboden.

 

12. Privacybeleid, bescherming van persoonsgegevens en beheer van cookies

Door op het Immoweb Docs Platform te surfen, bestanden te downloaden, een account aan te maken, contact op te nemen met Immoweb, voorziet de Gebruiker Immoweb van persoonlijke gegevens. Immoweb beschermt persoonsgegevens en beheert cookies in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat beschikbaar is via de volgende link:

https://www.immoweb.be/nl/Pages/Page.cfm?Page=LegalNotices.Privacy.htm&mycurrent_section=Global&

De Gebruiker die op het Immoweb Docs Platform codeert, hetzij voor het maken van een Huurovereenkomst, hetzij om een andere reden, de persoonsgegevens van een andere natuurlijke persoon, ongeacht of hij al dan niet een Gebruiker van het Immoweb Docs Platform is, is de enige "verantwoordelijke voor de verwerking" in de zin van artikel 4.7 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (het DGPS) - van die gegevens ten aanzien van die andere natuurlijke persoon en verbindt zich er derhalve toe de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van die andere natuurlijke persoon na te leven.

De Gebruiker die verantwoordelijk is voor de verwerking tegenover een andere natuurlijke persoon is burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden die hij verricht in strijd met de regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

 

13. Links naar sites van derden

In sommige delen van het Immoweb Docs-Platform bevat het Immoweb Docs-Platform hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Immoweb is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of nauwkeurigheid van deze inhoud of deze websites. Evenmin kan Immoweb worden beschouwd als het onderschrijven, publiceren of autoriseren van deze websites of inhoud. Bijgevolg zijn de exploitanten van deze sites als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en regels die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij te koop aanbieden op hun site, met name met betrekking tot de bescherming van de consument, de verkoop op afstand, de prijsregulering, de bescherming van persoonlijke gegevens, enz.

 

14. Kennisgevingen

Elke kennisgeving van Immoweb met betrekking tot het Immoweb Docs Platform kan ofwel rechtstreeks worden gepubliceerd op het Immoweb Docs Platform, of per e-mail of telefoon worden verzonden naar Gebruikers, afhankelijk van hun voorkeuren.

 

15. Overmacht of toevallige gebeurtenis

Immoweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, contractueel of buitencontractueel, in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of toevallige omstandigheden.

De volgende gebeurtenissen worden automatisch beschouwd als gevallen van overmacht of toeval (deze lijst is niet limitatief of uitputtend):

 • overstromingen;
 • vuren ;
 • aardbevingen;
 • oorlogshandelingen of terrorisme;
 • epidemieën;
 • stakingen;
 • opstanden en rellen;
 • een storing in het telecommunicatienetwerk;
 • het verlies, de wijziging of de volledige of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van Immoweb wanneer een van deze gebeurtenissen niet rechtstreeks aan Immoweb kan worden toegeschreven;
 • evenals elke andere gebeurtenis waarover Immoweb geen controle heeft...

 

16. Diverse bepalingen, toepasselijk recht en jurisdictie

De ongeldigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van de voorgaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van al deze gebruiksvoorwaarden. De betreffende bepaling wordt als ongeschreven beschouwd en de Gebruiker stemt ermee in dat Immoweb deze bepaling kan vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

Voor elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het Immoweb Docs Platform, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.