De noodzaak van een plaatsbeschrijving bij intrek

Het is nuttig om een plaatsbeschrijving bij intrek op te stellen om betwistingen over de staat van het verhuurde goed te voorkomen (en om zijn oorspronkelijke staat te kunnen bewijzen). De verplichtingen inzake onderhoud en teruggave van de huurder worden op deze manier vastgelegd in een op tegenspraak opgesteld bewijs.

De plaatsbeschrijving bij intrek wordt als volgt gerealiseerd:

  • - via een minnelijke vaststelling tussen de partijen;
  • - via een vaststelling door een professional;
  • - bij gebrek aan akkoord tussen de partijen, door een gerechtsdeskundige die de rechter aanstelt.

De wetgever verplicht de partijen om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen vanaf de ingenottreding van het goed. Op deze manier worden de partijen beschermd tegen eventuele geschillen betreffende materiële schade aan het bewoonde goed, zowel tijdens de huurperiode als na afloop van de huurovereenkomst .

Algemene regels

  • De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn: het moet de toestand van alle gehuurde ruimtes toelichten. Het volstaat dus niet te vermelden dat het goed zich in een goede staat bevindt. Verder moet de plaatsbeschrijving op tegenspraak worden opgesteld.
  • De partijen kunnen het document zelf opstellen of het laten opstellen door een professional zoals een landmeter-expert of een architect. De verhuurder en de huurder dienen allebei in te stemmen met de inhoud van het document.
  • De verhuurder en de huurder moeten elk de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving betalen.
  • De plaatsbeschrijving moet worden opgesteld wanneer het goed onbewoond is of tijdens de eerste maand na de ingenottreding (ongeacht de looptijd van de huurovereenkomst).
  • Indien de partijen geen akkoord bereiken over de inhoud van de plaatsbeschrijving bij intrek, kan de meest gerede partij zich binnen een termijn van een maand tot de vrederechter richten. Deze zal een gerechtsdeskundige aanstellen die de plaatsbeschrijving bij intrek zal opstellen.
  • De plaatsbeschrijving bij intrek moet bij de huurovereenkomst gevoegd worden en moet ook worden geregistreerd.
  • Werden er aanzienlijke wijzigingen aangebracht nadat de plaatsbeschrijving bij intrek werd opgesteld? In dat geval kan elke partij vragen dat een aanhangsel op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening wordt opgemaakt. Ook hier kunnen de partijen zich tot de rechter richten indien ze geen akkoord bereiken.