De opzegging

De opzegging is een eenzijdige handeling waarmee een van de partijen verklaart dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen. De opzegging moet niet aanvaard worden door de andere partij en heeft pas uitwerking wanneer de andere partij de opzegging ontvangt.

Zelfs bij huurovereenkomsten voor bepaalde duur is het aangeraden om een opzegging te betekenen om een eventuele stilzwijgende verlenging te voorkomen.

Er geldt geen enkele specifieke vormvereiste voor de opzegging. Maar het is aangeraden de opzegging via aangetekende brief te betekenen.

De opzegging moet niet worden gemotiveerd, behalve wanneer de huurovereenkomst of de wet daarin voorziet. Zoals bij het beëindigen van de huurovereenkomst voor persoonlijke bewoning.

De opzegging gaat gepaard met een termijn die hetzij in de huurovereenkomst, hetzij door de wet is vastgelegd.