Sanctie bij teruggave van het goed in slechte staat

De verhuurder oordeelt dat de huurder het goed in slechte staat heeft teruggegeven? In dat geval kan hij het nakomen van de verbintenis in natura of door een gelijkwaardige prestatie vorderen.

Dit betekent dat hij kan eisen dat de huurder het goed in de oorspronkelijke staat herstelt (uitvoering in natura). In voorkomend geval kan hij ook een schadevergoeding eisen. Die schadevergoeding dekt het genotsverlies ten gevolge van de aanpassingswerken aan het goed, maar ook de derving van de winst die hij met het goed had kunnen maken.

De verhuurder kan ook de uitvoering door een gelijkwaardige prestatie vorderen. Dat betekent de betaling van een schadevergoeding die het geleden verlies dekt (beschadiging van het goed, de derving van de winst ten gevolge van de aanpassingswerken aan het goed, enz.).

Bij geschil kan de zaak bij de territoriaal bevoegde vrederechter aanhangig worden gemaakt.

Deze kan eventueel een gerechtsdeskundige aanstellen om de technische aspecten van het geschil te analyseren.