Laattijdige betaling van de huur

Indien een huurder een huurachterstand heeft, moet de verhuurder hem eerst een ingebrekestelling sturen (via aangetekend schrijven). Hij zal hem uitnodigen om zijn schuld binnen een redelijke termijn te betalen (meestal 15 dagen). Die schuld wordt eventueel vermeerderd met de in de huurovereenkomst bepaalde boetes.

Bij ontstentenis van betaling van de schuld binnen die termijn heeft de verhuurder het recht om een rechtszaak aan te spannen bij de territoriaal bevoegde vrederechter.

Die procedure kan hetzij met een verzoekschrift, hetzij met een deurwaardersexploot worden ingeleid.

Wanneer de gerechtelijke procedure wordt ingeleid, wordt een zitting voor de vrederechter vastgelegd en worden de partijen (verhuurder en huurder) uitgenodigd om er te verschijnen.

Tijdens deze zitting zal de vrederechter luisteren naar de argumenten van de partijen. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel zal hij beslissen om de zaak in beraad te nemen en een uitspraak te doen binnen de wettelijke termijn van één maand. Ofwel zal hij de partijen uitnodigen om het rechtsgeding voor te bereiden door besluiten neer te leggen en een zittingsdatum voor de pleidooien vastleggen.

Het uiteindelijke vonnis kan bijvoorbeeld voorwaarden en termijnen opleggen aan de huurder. Of nog de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst en de uitzetting van de huurder binnen de maand (na de betekening van het uitgesproken vonnis door een gerechtsdeurwaarder).

In elk van bovenstaande stappen worden kosten voor de procedure, advocaat, gerechtsdeurwaarder, enz. aangerekend. De verhuurder doet er dus goed aan een verzekering tegen onbetaalde huur of een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.