De huurwaarborg

Het is gebruikelijk om in de huurovereenkomst een huurwaarborg te bepalen. De huurwaarborg kan op verschillende manieren worden samengesteld. De meest gangbare is evenwel een som geld die niet meer dan twee maanden huur mag bedragen.

Enkel het basishuurbedrag kan in aanmerking worden genomen. De kosten en lasten worden niet meegerekend, zelfs niet als die de vorm aannemen van een forfaitaire som en niet van een provisie voor huurlasten.

Indien de som op een rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling wordt geplaatst, worden de intresten gekapitaliseerd overeenkomstig artikel 1154 Burgerlijk Wetboek.

De verhuurder verwerft evenwel het voorrecht op de activa van de bankrekening indien er schuldvorderingen ontstaan omdat de huurder zijn verplichtingen niet of maar gedeeltelijk naleeft (inclusief schulden en huurschade).

De huurwaarborg mag enkel (ten gunste van een van de partijen) worden vrijgegeven mits een schriftelijk akkoord of krachtens een vonnis. 

Er bestaan dus twee mogelijkheden om een geblokkeerde rekening vrij te geven: ofwel via een akkoord tussen de partijen, ofwel via een bevoegde rechter die uitspraak doet in het geschil.